REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI ANIVERSAR

“15 ani de la primul iaurt Danone produs in Romania”

15 mai 2014

perioada: 15 -17 mai 2014

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului “15 ani de la primul iaurt Danone produs in Romania” (denumit în continuare “Concursul”) este S.C. Danone – Productie si Distributie de Produse Alimentare S.R.L. („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Str. Soldat Nicolae Canea nr. 96, sector 2, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9619/1996, cod unic de inmatriculare RO8961927, avand numar de operator de date personale 3487.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Concursului, de a opri Concursul in orice moment al acestuia, si/sau sa schimbe regulile de participare, avand obligatia de a anunta publicul de modificarile survenite in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, pe pagina www.danone.ro de la sectiunile special dedicate Concursului. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea in vigoare.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI:

Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, exclusiv prin intermediul paginii www.danone.ro  in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI:

Concursul va incepe la data de 15 mai 2015 ora 10.00 si se va desfasura pana la data de 17 mai 2014, ora 23:59 (denumita in cele ce urmeaza „Perioada Concursului”).

Inainte de inceperea Concursului si dupa incetarea duratei Concursului, indeplinirea conditiilor mentionate in Regulamentul Oficial nu mai confera dreptul de a participa la Concurs.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada Concursului pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public pe www.danone.ro la sectiunile special dedicate Concursului.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE:

La Concursul “15 ani de la primul iaurt Danone produs in Romania” au dreptul sa participe doar persoane fizice cu varsta de cel putin 18 ani impliniti la data inceperii Concursului, cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania.

La prezentul Concurs nu au dreptul sa participe angajatii Organizatorului, si societatilor implicate in organizare si derularea acestei Competitii, precum si copiii / parintii, fratii / surorile, sotii / sotiile celor mentionati mai sus.

Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI:

Concursul se desfasoara numai online, pe site-ul www.danone.ro si se intinde pe o perioada de 3 zile.

Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

(1) Participantii trebuie sa posteze un comentariu in pagina in care este publicata intrebarea din concurs, care sa includa raspunsul corect la una sau la toate intrebarile publicate de-a lungul celor trei zile ale concursului. Raspunsurile la intrebari se gasesc in cadrul site-ului www.danone.ro.

(2) Comentariile vor rămâne invizibile până la încheierea fiecărei etape din concurs, pentru a nu influența participanții.

(3) Vor fi alesi prin tragere la sorti 3 castigatori, cate unul pentru fiecare intrebare publicata.

 (4) Tragerea la sorti se va face electronic cu ajutorul random.org, in prezenta unei comisii a Organizatorului, luni, 19 mai 2014.

(5) Un participant nu poate castiga decat un singur premiu in cadrul prezentului Concurs, chiar daca posteaza mai multe comentarii.

SECTIUNEA 7. PREMIILE ACORDATE:

In cadrul acestui Concurs, Organizatorul ofera urmatoarele premii:

· 3 machete robot KUKA

Transportul prin curierat al premiilor catre castigatori va fi suportat de catre Organizator.

Nu se permite schimbarea parametrilor premiilor oferite in cadrul acestei Campanii.

SECTIUNEA 7. ANUNTAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

Numele castigatorilor si premiile castigate in cadrul Concursului vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare conform Sectiunii 5 de mai sus.

Castigatorii Concursului vor fi publicati pe fiecare dintre paginile pe care s-au publicat intrebarile aprticipante la concurs, prin comentariu, in data de 19 mai 2014.

Castigatorii anuntati trebuie sa trimita un mesaj catre comunicare@danone.com cu urmatoarele informatii :

– Nume si prenume

– Adresa la care se doreste livrarea premiului

– Numarul de telefon

In cazul in castigatorii anuntati nu trimit un mesaj cu informatiile solicitate la 10 zile dupa anuntarea lor, se va trece la contactarea rezervei selectionate.

Un participant la concurs are dreptul sa castige un singur premiu in cadrul concursului.

SECTIUNEA 8. CONDITII DE VALIDARE A CASTIGATORILOR SI INMANAREA PREMIILOR:

Pentru a fi validati drept castigatori, participantii la Campanie trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile descrise in Regulamentul oficial al Campaniei.

Validarea inscrierilor va fi facuta de catre Organizator sau reprezentanti ai Organizatorului, prin verificarea indeplinirii conditiilor de validitate. Participantii care nu fac dovada indeplinirii acestor conditii nu vor fi validati. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unor inscrieri, decizia Organizatorilor este definitiva. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru inscrierile necorespunzatoare.

In cazul in care nu castigatorii nu trimit mesajul cu informatiile necesare in maxim 10 zile lucratoare, se va trece la contactarea rezervei.

Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia, prin colet postal, ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor (nume, prenume, adresa), dar nu mai tarziu de 45 de zile lucratoare de la data la care lista finala a castigatorilor a fost comunicata pe pagina www.danone.ro. Expedierea premiilor se face doar pe teritoriul Romaniei.

In cazul in care premiile nu sunt ridicate de la posta, acestea raman in posesia Organizatorului.

Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un participant desemnat castigator nu nu trimite un mesaj cu numele, adresa si telefonul sau.

Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului

Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri inprestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de serviciile postale etc;

In situatia in care un castigator nu isi trimite informatiile cerute, nu se prezinta pentru ridicarea premiului, sau nu ne contacteaza in termen de10 zile, din motive independente de Organizator, respectivul premiu nu va fi inlocuit cu un alt premiu sau beneficiu si nici nu se va acorda contravaloarea premiului in bani, ci premiul va fi acordat unei rezerve, alese in urma tragerilor la sorti.

Contestatiile se pot face in 3 zile de la data afisarii numelor castigatorilor. Contestatia se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa contact@danone.com si va cuprinde in mod obligatoriu:

i) numele concursului: “15 ani de la primul iaurt Danone produs in Romania”;

ii) numele, domiciliul, date de identificare;

iii) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia;

Contestatiile se vor solutiona in termen de 14 zile de la data primirii.

SECTIUNEA 9. DREPTURI, OBLIGATII, RESPONSABILITATI

Inscrierile inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament, in Sectiunea 3, nu se iau in considerare.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea in Campanie in perioada de desfasurare a Campaniei.

Este prevazut dreptul Organizatorului de a nu lua in considerare materialele pe care le considera indecente, vatamatoare la adresa imaginii sale sau la adresa imaginii unor terti ori care incalca in vreun fel prezentul regulament, Legea dreptului de autor sau alte legi romanesti in vigoare in perioada Campaniei.

Participantul este pe deplin responsabil pentru fiecare actiune a sa in cadrul acestui Concurs.

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE:

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori (in cazul premiilor impozabile) in conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiului, prin semnarea procesului verbal de predare primire, toate cheltuielile legale aferente acestui bun revin proprietarului.

Participantilor la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Concursi (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii in Concurs sau a consultarii Regulamentului Oficial de Desfasurare a Concursului etc.). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

SECTIUNEA 11. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR:

Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta Campanie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 3487.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia imputernicitilor si partenerilor contractuali ai Organizatorului si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Prin inscrierea in Campanie, participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul Campaniei si cu faptul ca datele lor personale sa fie prelucrate si sa intre in baza de date a Organizatorului. Datele personale colectate de Organizator vor fi folosite pentru campanii viitoare de informare, pentru a transmite materiale informative despre produsele si serviciile Organizatorului si ale partenerilor sai, prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS), doar daca persoanele vizate si-au dat acordul expres si neechivoc in acest sens. Organizatorul nu conditioneaza participarea la Campanie sau primirea premiilor de exprimarea acestui acord. In cazul in care participantii nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare in acest sens.

Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C. Danone P.D.P.A. S.R.L. („Organizatorul”), cu sediul in Str. Soldat Nicolae Canea nr. 96, sector 2, Bucuresti.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal sunt inmanarea premiilor castigatorilor

SECTIUNEA 12. LITIGII:

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 13. FORTA MAJORA:

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform prevederilor C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concurs pe site-ul www.danone.ro, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI:

Regulamentul Oficial al Concursului “15 ani de la primul iaurt Danone produs in Romania” este disponibil gratuit oricarui solicitant, pe intreaga perioada de desfasurare a Concursului.