REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI Din pasiune pentru iaurt – Profi

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei promotionale “Din pasiune pentru iaurt – Profi’, (denumita in continuare ‘Campania” este SC DANONE PRODUCTIE SI DISTRIBUTIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL (in continuare, DANONE PDPA SRL) (denumit in continuare “Organizatorul”), cu sediul in Str. Canea Nicolae 96, Sector 2, Cod postal 023076, Bucuresti, avand CUI RO8961927, J40/9619/1996, cont nr. RO42 CITI 0000 0007 24851045 deschis la CITI BANKCENTRALA, reprezentata prin Natalia GELSHTEIN – Administrator.
Campania “Din pasiune pentru iaurt – Profi” se desfasoara prin intermediul Agentiei Mediapost Hit Mail (denumita in continuare “Agentia”), “cu sediul in Str. Siriului, rr 42-46, et 3, sect6r 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8295/2000, cod fiscal RO13351g17.

SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

2.1 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament (,,Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvemului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 56/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor frzice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

2.2 Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul www.danone.ro sau printr-o solicitare adresata Organizatorului la adresa Str. Canea Nicolae 96, Sector 2, Bucuresti.

2.3 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice
modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe website-ul www.danone.ro,-cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare.

III. SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

3.1  Campania este organizata in magazinele Profi de pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.2 Campania se desfasoara in perioada 01.11.2019, ora 00:00, ora Romaniei si 30.11 .2019, ora 13:59, ora Romaniei (denumita in continuare “perioada Campaniei,,).

IV. SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

4.1 La campanie participa urmatoarele produse comercializate de catre Organizator pe piata din Romania,  in magazinele PROFI, denumite in continuare “Produsele participante,,:

 •  Danone Natural 1309;
 •  Danone Natural 3909;
 •  Danone Grecesc 150g;
 •  Danone Grecesc 375g;
 •  Danone Cremos 150g;
 •  Danone Cremos 370g.

4.2 Dupa data incheierii Campaniei, Produsele Participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta aare ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.

4.3 Produsele Participante sunt disponibile in limita stocului existent.

V. SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1 In Campanie se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inscrierii in Campanie si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.

5.2 Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

5.3 Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane : (i) Persoanele care nu respecta Sectiunea 5.1;
(ii) Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;
(iii) Angajati ai Agentiilor sau angajati ai oricaror alte societatilentitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;
(iv) Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, fratilsurori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus.

5.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 5.3.
Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor incazul castigatorilor desemnati.

VI. SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1 Conditii privind inscrierea in Campanie 

6.1.1 Pentru inscrierea valida in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii :
a) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 5 de mai SUS;
b) Participantul trebuie sa achizitioneze orice Produs Participant in perioada Campaniei ,,Din pasiune pentru iaurt – Profi”, dinmagazinele Profi de pe teritoriul Romaniei si sa poata face dovada de achizitie;
c) Participantul se va inscrie la Campanie exclusiv prin transmiterea unuia sau mai multor numere de Bon Fiscal cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Sectiunea 6.2 de mai jos;
d) Inscrierea se va face exclusiv pe Perioada Campaniei mentionata la Sectiunea 3 de mai sus;
e) Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid, personal, valabil in urmatoarele retele de telefonie mobila: Orange, Telekom, Vodafone si Digi.
f) Un Participant unic poate inscrie in Campanie maximum 5 numere de bon fiscal/ zi. Orice alt numar de bon fiscal introdus dupa primele 5 intr-o zi calendaristica va fi luat in considerare daca va fi transmis ulterior, in perioada de desfasurare a Campaniei.
Organizatorul nu va fi facut responsabil pentru acele numere de bon fiscal valide pe care Participantul nu le poate inscrie din acest motiv.
g) Un Particinant unic este definit de acelasi numar de telefon.
h) Acelasi numar de bon fiscal poate fi transmis o singura data si numai in modalitatatea prevazuta in Sectiunea 6.2. In cazul in care acelasi numar de bon fiscal va fi receptionat de catre Organizator de pe doua sau mai multe numere de telefon mobil diferite, acesta va fi luat in considerare doar pentru numarul de telefon corespunzator primei inscrieri, ordinea inscrierilor fiind cea cronologicaraportata la ora receptiei rnbaza de date a Organizatorului si nu la momentul trimiterii numarului bonului fiscal.

Daca un Participant trimite consecutiv 5 sau mai multe mesaje de inscriere ce contin numere de bon eronate, incomplete, inforrnatii si/sau orice alte caracter suplimentar sau care au mai fost trimise anterior, dupa caz, acestuia i se va bloca accesul la inscrierea in Campanie, in sensul ca acele numere transmise ulterior restrictionarii numarului de telefon nu vor fi luate in considerare; in functie de modul de introducere a numerelor de bon fiscal, participantul va primi un SMS conform articolului 6.2.r.

6.2 Modalitatile de inscriere in Campanie
Participantii se pot inscrie in Campanie prin urmatoarea modalitate:
6.2.1. SMS – prin expedierea unui SMS la 3705 (numar cu tarif normal in retelele Orange, Telekom, Vodafone si Digi) continand numarul bonului fiscal care atesta achizitia Produselor Participante.

Validarea mesajelor.
Pentru fiecare SMS inscris, Participantul va primi un mesaj de raspuns prin SMS, dupa cum urmeaza

a. SMS-ul a fost trimis in afara Perioadei Campaniei (inainte de inceperea Campaniei): Campania Din pasiune pentru iaurt – Profi nu a inceput inca. Poastreaza bonul fiscal si trimite numarul acestuia in perioada 01.11 – 30.11. Te asteptam!

b. SMS-ul este trimis corect:
Bonul tau a fost inregistrat! Mareste-ti sansele de a castiga unul dintre premiile Campaniei cu mai multe bonuri inscrise si pastreaza-le.

c. Daca s-a depasit limita de maxim 5 inscrieri/ zi:
Ne pare rau, dar ai cdepasit limila maxima de 5 inscrieri intr-o zi. Te asteptam cu noi inscrieri. Succes!

d. Mesaj invalid – Daca acelasi numar de bon fiscal este trimis de mai multe ori:
Acest numar de bon fiscal a mai fost folosit in cadrul Campaniei Din pasiune pentru iaurt – Profi. Te rugam sa participi cu un alt bon! Succes!

e. Mesaj invalid -Daca SMS-ul contine un mesaj invalid:
Ai introdus un numar de bon incorect. Tasteaza cu mai multa atentie si poti castiga unul din premiile Campaniei!

f. SMS inscris dupa incheierea Campaniei:
Camputia Din pasiune pentru iaurt – Profi s-a incheiat pe data de 30.11.2019. Te asteptam la urmatoarele Campanii!

VII. SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI
7.1 In cadrul Campaniei vor fi acordate urmatoarele premii:

Nr crt Denumire Premiu Cantitate Valoare unitara LEI, TVA inclus Valoare unitara LEI, TVA inclus
 1  Voucher Profi 500 LEI  30  500  15000
 2  Voucher Profi 50 LEI  100  50  5000
TOTAL VALOARE PREMII  20000

 

7.2 Valoarea totala a premiilor este 20000 LEI cu TVA inclus.

7.3 Castigatorii premiilor oferite in cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor castigate.

7.4 In cadrul prezentei Campanii, un participant poate castiga un singur premiu pe toata durata desfasurarii campaniei.

VIII. SECTIUNEA 8. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

Premiile constand in Vouchere se vor acorda prin tragere la sorti.

8.1 Tragere la sorti
Tragerea la sorti pentru premiile din cadrul Campaniei presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date ce contine toate inscrierile valide in Campanie. Extragerea se va efectua in prezenta unei comisii, denumita in continuare,,Comisia”, la sediul Agentiei Mediapost Hit Mail din Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti sau la sediul SPN Veritas cu adresa in Municipiul Bucuresti, strada Avram Iancu, nr.7 A, sector 2,Ia data de 03.12.2019 in prezenta unui notar public.

In cadrul tragerii la sorti se vor extrage:

a. 30 de castigatori ai premiilor constand in Voucher Profi in valoare de 500 LEI si 100 de castigatori ai premiilor constand in Voucher Profi in valoare de 50 LEI.
b. Cate 2 rezerve pentru fiecare castigator extras.

IX. SECTITINEA 9. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR

9.1 Ulterior desemnarii castigatorilor, Agentia va incepe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

9.2 Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil utilizat pentru inscrierea in Campanie, in intervalul orar 09:00 – 17:00, de 3 ori in maximum 3 zile lucratoare de la data desemnarii castigatorilor; numarul de telefon utilizat serveste pentru identificarea Participantilor si contactarea acestora. In cazul in care Participantul nu poate fi contactat, dupa cele 3 zile lucratoare se va trece la contactarea rezervelor.

9.3 Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va fumiza Organizatorului in momentul contactarii telefonice, informatiile necesare identificarii si validarii lui.
Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campania promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la Campanie.

1. In cadrul apelului, Participantului i se va solicita sa:
a. Declare urmatoarele informatii: nume, prenume, data nasterii si adresa de livrare.
b. Trimita urmatoarele documente copia bonului fiscal in termen de 3 zile.
Trimiterea documentelor necesare validarii se realizeaza prin incarcarea acestora intr-o pagina web, accesand link-ul securizat comunicat de Organizator. Participantul are la dispozitie urmatoarele doua modalitati de receptionare a link-ului securizat: SMS sau email.
Link-ul se va genera dupa finalizarea apelului, iar Participantul il va receptiona prin modalitatea aleasa in cadrul convorbirii.
Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele solicitate in cadrul apelului telefonic, in termenul specificat.
Daca Participantul nu incarca documentele solicitate in termen de 3 zile lucratoare de primirea link-ului, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.
In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care documentul/ele primit le prezinta neregularitati, Participantul va fi anuntat si rugat sa reincarce documentul/ele folosind link-ul care i-a fost comunicat.

2. In cazul in care un Participant nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu furnizeaza toate informatiile necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului acesta va primi un sms/ e-mail cu un link catre o pagina web unde poate completa datele sale de contact necesare pentu procesul de validare si inmanare a premiilor, in termen de 3 zile lucratoare. Daca datele incarcate de Participant in pagina web sunt corecte conform Regulamentului, acesta va primi un link securizat pentru incarcarea documentelor necesare validarii. Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele constand in copia bonului fiscal in maximum 3 zile de la transmiterea link-ului. Daca datele incarcate de Participant in pagina web nu sunt corecte sau daca Participantul nu completeaza formularul cu datele sale de contact in termen de 3 zile lucratoare de primirea linkului, Participantul va fi invalidat si se vor contacta rezewele, in ordinea desemnarii acestora.

3. Participantul va primi un sms/ email de confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care acestea nu sunt corecte, Participantul va fi anuntat sa reincarce documentele folosind link-ul pe care l-a primit. In cazul in care Participantul nu reincarca documentele corecte, acesta va fi invalidat si se vor contactatezervele, in ordinea desemnarii acestora.

9.4 Imposibilitatea Participantului de a face dovada deţinerii documentelor in original, constatarea unor neconcordante sau nerespectarea condiţiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despăgubire din partea Organizatorului.

9.5 Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de către Participant a uneia sau a mai multor condiţii de validare, Organizatorul va desemna drept câştigător, sub rezerva indeplinirii tuturor condiţiilor prevăzute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnării acestora. Daca nici aceasta nu indeplineste condiţiile necesare, se vor avea in vedere, celelalte rezerve, in ordinea desemnării acestora si se va relua procesul de notificare si validare descris anterior. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Condiţiile de validare a rezervelor sunt aceleaşi ca si in cazul Participanţilor desemnaţi

9.6 Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participanţii desemnaţi câştigători nu indeplinesc condiţiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie.

9.7 Anunţarea câştigătorilor se va realiza prin publicarea acestora pe danone.ro_intr-o secţiune special dedicata acestei Campanii in termen de aproximativ 30 de zile lucratoare de la data validării acestora.

9.8 Premiile vor fi expediate câştigătorilor la adresele indicate de către aceştia in procesul de validare, pe cheltuiala Organizatorului, o singura data, prin curier privat, ulterior incheierii procesului de validare a câştigătorilor, dar nu mai târziu de 30 de zile lucratoare de la data publicării câştigătorilor pe danone.ro.

9.9 Premiile vor fi predate către câştigători la adresa comunicata in momentul contactării telefonice.

9.10 Curierul privat va incerca sa livreze premiul de maximum 2 ori la adresa indicata de câştigător in procesul de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni-vineri) in intervalul orar 09:00-17:00.

9.11 In cazul in care premiile sunt refuzate de către câştigători sau aceştia nu au putut fi găsiţi la adresa in vederea livrării, premiile raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

X. SECŢIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

10.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constând in premiile acordate câştigătorilor in conformitate cu prevederile 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificările si completările ulterioare, orice alte obligaţii de orice alta natura, in legătură cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a câştigătorilor.

10.2 Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (contravaloarea SMS-urilor trimise, contravaloarea accesului la Internet pentru completarea formularului de inscriere in Campanie etc).

XI. SECŢIUNEA 11. LIMITAREA RĂSPUNDERII

11.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldează cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmând sa informe^O respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

11.2 In eventualitatea unei dispute asupra validităţii unei înscrieri in cadrul acestei Campanii, d Organizatorului este definitiva.

11.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 •  Pierderea bonurilor fiscale;
 • Bonurile fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al conţinutului;
 • SMS-urile ce conţin un număr de bon fiscal incorect;
 • SMS-urile trimise in afara Perioadei Campaniei menţionate mai sus;
 • SMS-urile care nu sunt expediate de pe un număr de telefon din reţelele Orange, Telekom, Vodafone si Digi;SMS-urile trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de către Participanţi din motive tehnice sau independente de voinţa Organizatorului;
 • Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale sau conţinutului acestora;
 • Eventualele dispute legate de numărul de telefon/ adresa de e-mail inscris in Campanie;
 • Erorile in datele furnizate de către Participant. Acurateţea datelor de contact nu atrage răspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participanţilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligaţie in cazul furnizării de către participanţi a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificării câştigătorului sau inmanarii premiului;
 • Imposibilitatea câştigătorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;
 • Cazurile in care câştigătorul nu respecta condiţiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;
 • Situaţiile in care numărul de telefon de pe care este realizata înscrierea nu poate fi identificat sau apelat (număr incorect, numărul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire etc) si ca atare Organizatorul nu poate contacta participantul la Campanie;
 • Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici, datorita aglomerării reţelelor pe perioadele de trafic intens;
 • Situaţiile in care consumatorii achiziţionează in perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Campanie;
 • Organizatorul nu va fi răspunzător pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de către câştigător in legătură cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege si care ar institui o astfel de răspundere;
 • Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/ inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia (de ex. furnizorii de servicii de curierat);
 • Organizatorul nu este responsabil de starea premiului in momentul livrării premiului către câştigător. Organizatorul este responsabil doar de starea predării premiului către curier in scopul livrării către câştigător.

11.4 Organizatorul nu răspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Campanie cu excepţia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intenţionate de care este responsabil Organizatorul.

XII. SECŢIUNEA 12. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1 Informaţii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regăsi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

XIII. SECŢIUNEA 13. ÎNCETAREA/ ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI. FORŢA MAJORA

13.1 Campania poate inceta înainte de implinirea perioadei prevăzute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forţa majora, inclusiv in cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a asigura desfasurarea in bune condiţii a Campaniei.

– Forţa majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa si a cărui apariţie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

13.2 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricând in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu condiţia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de •situaţie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

XIV. SECŢIUNEA 14. CONTESTAŢII SI LITIGII

14.1 Participanţii pot depune contestaţii in legătură cu desfasurarea Campaniei promotionale prin email la adresa contact@campaniedanone.ro sau prin posta la adresa Organizatorului din Str. Canea Nicolae 96, Sector 2, Bucureşti pana la data de 31.12.2019, inclusiv. După aceasta data, nicio contestaţie nu va mai fi luata in considerare de către Organizator. Contestaţiile vor fi soluţionate in termen de 15 zile de la data depunerii acestora si un răspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa poştala comunicata de către acesta.

14.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanţi, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor soluţiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluţionate in instanţele judecătoreşti romane competente.

Procesat si autentificat de Societate Profesională Notarială VERITAS, astazi data autentificării, intr-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial şi 4 (patru) duplicate, din care unul va rămâne în arhiva biroului notarial, şi 3 (trei) exemplare au fost eliberate părţilor.