REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI ‘’Câștigă cu Danone la Carrefour’’ 17.09-30.09.2020

Campania “Câștigă cu Danone la Carrefour” s-a încheiat. Lista completă a câștigătorilor o puteți consulta aici. Felicitări câștigătorilor!

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 • Campania publicitară “ Câștigă cu Danone la Carrefour’’ (Campania”) este organizată și desfășurată de către Danone-Producție și Distribuție de Produse Alimentare R.L. (denumită în continuare “Organizatorul”), o societate comercială din România, cu sediul în România, București, sector 2, Str. Nicolae Cânea nr. 96, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/9619/1996, cod unic de înmatriculare 8961927.
 • Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului regulament oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).
 • Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în România, pe website-ul danone.ro . De asemenea, acesta poate fi obținut prin trimiterea unei solicitări scrise prin poștă, în atenția Organizatorului, la sediul social al acestuia menționat la punctul 1.1. de mai sus, pe toată durata de desfășurare a Campaniei.
 • Organizatorul își rezervă dreptul de a modifică sau schimbă prezentul Regulament Oficial, urmând că astfel de modificări să între în vigoare numai după anunțarea în mod public a modificărilor respective prin intermediul acelorași canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost făcut public anterior, precum și prin notificarea autorităților competențe, după caz, dacă modificările efectuate necesită o astfel de notificare, cu cel puțîn 24 (douazecisipatru) de ore înainte de intrarea în vigoare a acestora.
 • Campania se va desfășura prin intermediul agenției:

FIELD STAR S.R.L. cu sediul în Șoseaua Iancului, nr 4, bloc 113A, ap 51, sector 2, București, înregistrata la Registrul Comerțului cu nr. J/40/9824/2003, Cod unic de înregistrare RO 15600992, denumită în continuare “Agenția ”, care gestionează procesul integral de înregistrare și  validare a câștigătorilor, achiziție și și înmânarea premiilor.

 • Organizatorul și Agenția vor fi numite în continuare împreună “societățile implicate în organizarea Campaniei”.                     

SECȚIUNEA 2. ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

2.1.  Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României în locațiile Carrefour deținute de CARREFOUR ROMÂNIA SĂ, cu sediul în Str Gara Herăstrău nr 4C, etaj 7, București, având nr de înregistrare la Registrul Comerțului J.40/7766/2007, CUI 11588780,denumite în continuare „Magazine Participante” (detaliate în Anexă 2) , în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 • Campania se va desfășura în perioada: 09.2020, ora 00:00:00 și va dura până la – 30.09.2020, ora 23:59:00 (denumită în continuare “Perioada Campaniei”).
 • Campania se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
 • Organizatorul își rezervă dreptul de a modifică Perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunță acest lucru public conform art. 1.4. de mai sus.

SECȚIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE (SORTIMENTELE ȘI AMBALAJELE PARTICIPANTE)

4.1. Sortimentele și ambalajele participante la Campanie, denumite în continuare “Produse Participante”,

 • Danone 390g
 • Danone de Băut 370g
 • Danone de Băut 490
 • Danone de Baut 490g

SECȚIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1 Campania este deschisă participării tuturor persoanelor (denumite în continuare „Participanți”) care, pentru a fi considerate eligibile, îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

 • persoanelor fizice cu vârsta de peste 18 ani, împliniți la dată începerii Campaniei, care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament
 • cetățeni români sau cetățeni străini, rezidenți în România, sau cu domiciliul sau reședința, chiar temporară, în România.

5.2 La această Campanie nu au drept de participare următoarele persoane:

 1. prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajații) Organizatorului;
 2. prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajații) Agențiilor;
 3. prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajații) Magazinelor Participante;
 4. prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajații) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locația Organizatorului în care sunt alocați acești prepuși;
 5. prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajații) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care prestează aceste servicii în interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, și al oricăror imobile/locații în cadrul cărora Organizatorul își desfășoară activitatea. Se aplică prezența prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajații acestor prestatori o desfășoară, sau de timpul pe care îl petrec în imobilele/locațiile în cadrul cărora organizatorul își desfășoară activitatea;
 6. membrii familiilor prepușilor menționați la punctele a. – d. de mai sus (însemnând copii, părinți, soț/soție, frate/sora);
 7. persoanele a căror vârsta este mai mică de 18 ani împliniți la dată începerii Campaniei. Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie a persoanelor cu vârsta minimă acceptată conform prezentului Regulament.

 

SECȚIUNEA 6. PREMIILE ȘI VALOAREA ACESTORA.

6.1. În cadrul Campaniei se vor acordă un număr total de 111 premii:

 • 111 Carduri Cadou valabile în rețeaua de magazine Carrefour ce pot fi folosite în oricare dintre hipermarketurile Carrefour, magazinele Market, Express portocaliu și Supeco în valoare unitară de 100 de lei TVA inclus. Cardul poate fi utilizat doar pentru achizițiile fizice din magazin, nu poate fi folosit și pentru cumpărăturile online.

6.2.     Valoarea totală a  celor 111 premii este de 11.100 lei (TVA inclus).

6.3.     Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii și nici nu se poate acordă contravaloarea acestora în bani; în cazul refuzului unui câștigător de a beneficia de premiul câștigat, așa cum este acesta descris în Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

 

SECȚIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI, VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI REVENDICAREA PREMIILOR

7.1.      Pentru a participa la Campanie, participanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. Să achiziționeze, în Perioada Campaniei menționată la art. 3.1., orice produs Danone din lista Produselor Participante, menționate la secțiunea 4.
 2. Să descopere mesajul de sub sticker-ul cu scratch card aplicat Produsului Participant .
 3. În cazul în care mesajul descoperit sub sticker-ul cu scratch card aplicat Produsului este sub formă mesajului  : „Ai câștigat Card Cadou Carrefour! Sună la 0729. 896.444 ”, participanții sunt rugați să apeleze numărul896.444  pentru revendicarea premiului. Numărul de telefon se găsește pe pachetul participant aferent campaniei în curs.  Revendicarea premiului se va realiza doar în perioada campaniei, începând cu dată de 17 septembrie 2020, iar ultima zi pentru revendicare este 30 septembrie 2020.
 4. Să păstreze stiker-ul cu scratch card-ul cu premiul afișat și bonul/ bonurile fiscal/e în original.
 5. Pentru validare, câștigătorul trebuie să trimită poză lizibilă a bonului/bonurilor fiscal/e, o poză lizibilă a sticker-ulului cu scratch card  unde este afișat premiul, numărul de telefon și adresa de livrare a premiului,  la adresa de email : office@fieldstar.ro. Adresa de livrarea poate fi o adresa de domiciliu. Corectitudinea adresei de livrare solicitată de către Reprezentantul Agenției  și transmisă de câștigător, prin intermediul e-mail-ului, este responsabilitatea exclusivă a câștigătorului.

7.2.       Premiile Campaniei, astfel cum sunt acestea menționate în Secțiunea 5 de mai sus, se vor trimite câștigătorilor prin curier în termen de 45 zile lucrătoare de la validare.

7.3.  Pentru că un participant să fie validat că și câștigător al premiului , trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

 • să îndeplinească dreptul de participare stipulat la art. 6;
 • să trimită prin e-mail bonul fiscal  pentru a face dovadă achiziționării produselor menționate în campanie,la adresa trimisă de către Agenție.
 • să trimită prin e-mail poză sticker-ulului cu scratch card unde este afișat premiul.
 • să poată să fie contactat de către Agenție la numărul de telefon mobil pe care îl transmite pe adresa de email: office@fieldstar.ro. Agenția va contacta telefonic partipantul de maximum 3 ori în acest sens.
 • În cazul în care, din motive independente de voința Agenției , un Participant câștigător nu poate fi contactat sau nu dorește să primească premiul și/ sau nu poate fi validat, premiile vor rămâne în posesia Organizatorului.
 • În momentul în care participanții vor sună la numărul de telefon 896.444 , în momentul contactării telefonice participantul trebuie să declare: nume, prenume,e-mail, numărul bonului, dată bonului, mesajul afișat pe stiker-ul găsit pe Produsul Participant. Datele cu caracter personal se colectează în scopul identificării câștigătorilor în cadrul Campaniei, precum și în scopul verificării respectării prevederilor prezentului Regulament Oficial, legislației în vigoare și acurateței înmânării premiului către câștigător.
 • Neîndeplinirea condițiilor stipulate mai sus de către câștigătorul desemnat, precum și de către rezervă, atrage după sine descalificarea acestora, premiul rămânând la dispoziția Organizatorului.

7.4.      La înmânarea Premiilor Campaniei în format fizic, câștigătorii vor semna confirmarea de primire a transportatorului , prin care se vor colecta următoarele date: nume, prenume, semnătură..

7.5.      Lista câștigătorilor (care conține prenume/ /și localitate) și a premiilor acordate va fi publicată, după validarea câștigătorilor, pe site-urile www.danone.ro , în maxim 45 zile lucrătoare de la validarea câștigătorilor.

7.6.      Prin semnarea de către câștigător a procesului – verbal de predare primire, Organizatorul este eliberat față de câștigător de orice obligație născuta în temeiul prezentului Regulament Oficial.

 

SECȚIUNEA 8. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RĂSPUNDERII

8.1      Prin participarea la Campanie, toți participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a participanților și eventualilor câștigători.

8.2   Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea prezenței Campanii, nu au nici o obligăție de a întreține corespondență cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor, sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 • Organizatorul Campaniei și societățile comerciale implicate în organizarea prezenței Campanii, nu își asumă răspunderea, incluzând dar fără a se limita la, pentru:
 • Situațiile în care numărul de telefon transmis nu poate fi identificat (număr incorect, numărul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se află în aria de acoperire, etc) și că atare Organizatorul nu va putea contacta participantul la Campanie.
 • Situațiile în care numărul de telefon furnizat de participant nu poate fi apelat în timpul precizat, conform condițiilor din prezentul Regulament Oficial, din orice motive independente de voința Organizatorului;
 • Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon folosite la înscriere;
 • Situațiile în care consumatorii achiziționează în Perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Campanie.
  • Organizatorul își rezervă dreptul de a verifică și monitoriza modul în care se desfășoară Campanie. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, înscrierile respective vor fi anulate.
  • Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice participant în Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei.
  • Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria răspundere că a luat la cunoștința, și este de acord cu, următoarele:
   1. Participantul este singurul răspunzător pentru orice declarație neconformă cu realitatea;
   2. Participantul este conștient de condițiile normale de utilizare a premiilor și participantul poate face uz de acestea fără a constitui o amenințare la adresa sănătății și integrității sale corporale, și/sau a celor din jur;
  • Organizatorul și societățile comerciale implicate în Campanie:
 1. nu sunt răspunzători pentru deteriorarea, dispariția sau sustragerea premiilor după momentul preluării lor de către câștigător;
 2. sunt exonerați de către câștigători, acordul de voința al acestora fiind dat prin simplă participare la prezența Campanie, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câștigători în legătura cu premiile, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de natură acestor prejudicii, incluzând, dar fără a se limita la, vătămări corporale și/sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor;
 3. nu sunt răspunzători de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către câștigători unor terți în legătura cu premiile, indiferent de natură acestor prejudicii,
 4. pot suplimenta oricând numărul total al premiilor și al magazinelor participante, aceste modificări făcând obiectul unui act adițional ce va fi făcut public prin intermediul website-ului www.danone.ro sau a magazinelor participante

 

SECȚIUNEA 9. TAXE ȘI IMPOZITE

 • Agenția este răspunzătoare pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații fiscale legate de premiile oferite. Atât Organizatorul cât și Agenția au obligația de a efectua plata impozitului cu reținere la sursă aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, potrivit premiilor pe care fiecare dintre aceștia le oferă și a căror valoare o suportă, să îl rețînă și să îl vireze la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, articolul 108-110.

SECȚIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1     Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată, privind drepturile Participanților la Campanie sau în legătură cu desfășurarea acestei Campanii sunt prevăzute la Anexă 1 a acestui Regulament Oficial.

10.2.    Totodată, solicitările/reclamațiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu Campania se pot depune conform indicațiilor din Anexă 1.

SECȚIUNEA 11. ÎNCETAREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN

 • Prezența Campanie poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forța majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința să, de a continuă prezența Campanie. Încetarea Campaniei înainte de termen va fi făcută publică prin publicarea pe site-ul danone.ro.

SECȚIUNEA 12. LITIGII

 • Eventualele litigii apărute între Organizator și participanți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competențe din București de la sediul Organizatorului.

 

SECȚIUNEA 13. FORȚă MAJORĂ

 • Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.
 • Dacă o situație de forța majoră împiedica sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului Oficial și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata. Dacă va invocă forța majoră, Organizatorul este obligat să comunice participanților la Campanie existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forța majoră.
 • În înțelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forța majoră următoarele evenimente:
 • pierderea bazelor de date care conțîn numerele de telefon înscrise în Campanie;
 • avarierea sistemului informatic de stocare a datelor și alocare a premiilor;
 • tentative de fraudă a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;
 • orice reglementare care poate apărea ulterior întrării în vigoare a Regulamentului Oficial și care poate interzice sau modifică termenii acestuia;
 • Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativă, fiind utilizată numai în scop exemplificativ.

SECȚIUNEA 14. SESIZĂRI

 • În vederea sesizărilor de orice natură, Participanții la Campanie pot depune reclamații la adresa de e-mail contact@campaniedanone.ro

SECȚIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 • Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.
 • Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe danone.ro , sau poate fi sau poate fi obținut prin trimiterea unei solicitări scrise prin poștă, în atenția Organizatorului, la sediul social al acestuia menționat la punctul 1.1. din acest Regulament Oficial.
 • Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de către Agenție, cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piața, așa cum a fost ulterior modificată prin Legea nr. 650/2002 și a fost semnat și autentificat în prezența unui Notar Public într-un exemplar original semnat de parte care rămâne în arhivă biroului notarial şi în 3 (trei) duplicate, din care 1 (un) duplicat rămâne în arhivă biroului notarial împreună cu originalul, iar 2 (două) duplicate se eliberează părţii.

FIELDSTAR 

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei

 Câștigă cu Danone la Carrefour

– Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

 

  1. Date privind operatorul de date cu caracter personal și împuternicitul

  Prin prezentul document vă aducem la cunoştinţă modul în care Danone ‐ Producție și Distribuție de Produse Alimentare S.R.L. și împuternicițîi săi prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal și în care asigură protecția acestora, conform legislației aplicabile în materie, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (RGPD).

  În vederea desfășurării Campaniei, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către:

  • Danone ‐ Producție și Distribuție de Produse Alimentare S.R.L, o societate comercială înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul social în București, Str. Soldat Nicolae Canea, nr. 96, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9619/1996 (denumită în cele ce urmează “Operator de date”).
  • FIELD STAR S.R.L., o societate comercială, cu sediul în Șoseaua Iancului, nr 4, bloc 113A, ap 51, sector 2, București, înregistrata la Registrul Comerțului cu nr. J/40/9824/2003, Cod unic de înregistrare RO 15600992, denumită în continuare “Agenția”.

  Datele de contact ale Operatorului pentru nelămuriri sau exercitarea drepturilor de către persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt următoarele:  http://www.danone.ro/sesizări-gdpr/.

  1. Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Campaniei

  În cadrul Campaniei, Agenția va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

  • nume;
  • prenume;
  • număr de telefon;
  • email;
  • adresa de livrare,
  1. Scopul procesării

  Datele cu caracter personal ale participanților furnizate în mod voluntar, în cadrul  Campanie vor fi prelucrate atât de către Operator cât și de Împuternicit (Agenție), fără difuzarea acestora către terți, astfel:

  • Datele cu caracter personal ale participanților sunt prelucrate în scopul desfășurării campaniei, validării, atribuirii premiilor, anunțării publice a participanților câștigători în temeiul relației contractuale ce este stabilită prin acceptarea Regulamentului;
  • Datele cu caracter personal ale participanților sunt prelucrate în scopul, contactării și validării câștigătorilor;
  • Datele cu caracter personal ale participanților pot fi de asemenea, prelucrate în vederea îndeplinirii unor obligațîi legale. În cazul participanților câștigători, datele acestora cu caracter personal sunt prelucrate și în vederea îndeplinirii obligațiilor, precum cele decurgând din legislația financiar-contabilă, fiscală, de arhivare.
  1. Temeiul juridic al prelucrării

  Datele vor fi prelucrate pe durata necesară desfășurării Campaniei în temeiul interesului legitim al Operatorului, iar ulterior în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, legislația financiar-contabila, fiscală, respectiv de arhivare.

  1. Destinatarii datelor cu caracter personal

  Categoriile de destinatari către care pot fi transmise datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei de către Operator sunt următoarele:

  (i)        Împuterniciților Operatorului –FIELD STAR S.R.L.;

  (îi)       companiilor din același grup cu Organizatorul;

  (iii)      autorităților competențe, conform prevederilor legale în vigoare;

  • publicului, în ceea ce privește participanțîi câștigători.

 

  1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

  Datele cu caracter personal ale câștigătorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la dată încheierii exercițiului financiar în care a avut loc plata impozitului din premii.

  La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare, impunând Imputernicitului/ Împuterniciților obligățîi similare.

  1. Drepturile persoanelor vizate

  În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, Operatorul asigura participanților, pe durata Campaniei, următoarele drepturi:

  • dreptul de retragere a consimtamântului cu privire la prelucrare, în orice moment, fără că această să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimtamântului înainte de retragerea acestuia;
  • dreptul de a solicită accesul la datele cu caracter personal;
  • dreptul de a solicită rectificarea datelor cu caracter personal;
  • dreptul de a solicită ștergerea datelor cu caracter personal
  • dreptul la restricționarea prelucrării;
  • dreptul de a se opune prelucrării, exceptând cazul în care dispozițîi legale prevăd contrariul;
  • dreptul la portabilitate a datelor;
  • dreptul de a depune o plângere în față Autoritățîi Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

  Participanțîi au dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit, printr-o solicitare pe durata Promoției, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de Organizator și au, de asemenea, dreptul de a se opune la folosirea acestora în orice moment, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare

  Participanțîi își pot exercită drepturile menționate anterior accesând http://www.danone.ro/sesizări-gdpr/.

  1. Securitatea datelor cu caracter personal

  Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparțînând participanților la Campanie. Operatorul se obligă să impună Împuterniciților obligațîi similare.

  La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ține seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

  1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

  Operatorul are dreptul de a modifică prezența Anexă la Regulament oricând pe durata desfășurării Campaniei, numai în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru protejarea și securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și fără a afecta drepturile și libertățile acestora.

  Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Operatorului și/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusă la cunoștință Participanților prin aceleași mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

ANEXA nr. 2 la Regulamentul Oficial al Campaniei

Castiga cu Danone la Carrefour

LISTA MAGAZINELOR CARREFOUR participante

Nr.crt ORAS Retea MAGAZIN
1  BUCURESTI CARREFOUR  CARREFOUR BANEASA
2  BOTOSANI CARREFOUR  CARREFOUR BOTOSANI
3  BRAILA CARREFOUR  CARREFOUR BRAILA PROMENADA
4  BRASOV CARREFOUR  CARREFOUR BRASOV
5  BUCURESTI CARREFOUR  CARREFOUR BERCENI
6  BUCURESTI CARREFOUR  CARREFOUR COLENTINA
7  BUCURESTI CARREFOUR  CARREFOUR COLOSSEUM
8  BUCURESTI CARREFOUR  CARREFOUR PARKLAKE
9  BUCURESTI CARREFOUR  CARREFOUR OBOR
10  BUCURESTI CARREFOUR  CARREFOUR MILITARI
11  BUCURESTI CARREFOUR  CARREFOUR ORHIDEEA
12  BUCURESTI CARREFOUR  CARREFOUR UNIRII
13  BUCURESTI CARREFOUR  CARREFOUR MEGA MALL
14  BUCURESTI CARREFOUR  CARREFOUR VULCAN
15  BUZAU CARREFOUR  CARREFOUR BUZAU
16  CLUJ CARREFOUR  CARREFOUR CLUJ
17  CONSTANTA CARREFOUR  CARREFOUR CONSTANTA
18  DROBETA CARREFOUR  CARREFOUR DROBETA
19  FOCSANI CARREFOUR  CARREFOUR FOCSANI
20  GALATI CARREFOUR  CARREFOUR GALATI
21  IASI CARREFOUR  CARREFOUR ERA
22  IASI CARREFOUR  CARREFOUR FELICIA
23  ORADEA CARREFOUR  CARREFOUR ORADEA LOTUS
24  ORADEA CARREFOUR  CARREFOUR ORADEA 2
25  PIATRA NEAMT CARREFOUR  CARREFOUR PIATRA NEAMT
26  PITESTI CARREFOUR  CARREFOUR PITESTI
27  PLOIESTI CARREFOUR  CARREFOUR PLOIESTI
28  SIBIU CARREFOUR  CARREFOUR SIBIU
29  SUCEAVA CARREFOUR  CARREFOUR SUCEAVA
30  TARGU JIU CARREFOUR  CARREFOUR TARGU JIU
31  TIMISOARA CARREFOUR  CARREFOUR TIMISOARA
32  VALCEA CARREFOUR  CARREFOUR VALCEA
33  BAIA MARE CARREFOUR  CARREFOUR BAIA MARE
34  SATU MARE CARREFOUR  CARREFOUR SATU MARE
35  ROMAN CARREFOUR  CARREFOUR ROMAN
36  ZALAU CARREFOUR  CARREFOUR ZALAU
37  BUCURESTI CARREFOUR  CARREFOUR PRISMA
38 TARGU MURES CARREFOUR CARREFOUR TARGU MJRES
39 TARGOVISTE CARREFOUR CARREFOUR TARGOVISTE

FIELDSTAR

 

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1.  Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in locatiile Carrefour detinute de CARREFOUR ROMANIA SA, cu sediul in Str Gara Herastrau nr 4C, etaj 7, Bucuresti, avand nr de inregistrare la Registrul Comertului J.40/7766/2007, CUI 11588780,denumite in continuare „Magazine Participante” (detaliate in Anexa 2) , in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 • Campania se va desfasura in perioada: 09.2020, ora 00:00:00 si va dura pana la – 30.09.2020, ora 23:59:00 (denumita in continuare “Perioada Campaniei”).
 • Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public conform art. 1.4. de mai sus.

 

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE (SORTIMENTELE SI AMBALAJELE PARTICIPANTE)

4.1. Sortimentele si ambalajele participante la Campanie, denumite in continuare “Produse Participante”,

 • Danone 390g
 • Danone de Baut 370g
 • Danone de Baut 490g

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei

Castiga cu Danone la Carrefour

 Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –